IKÄKAUDET

He-Si:ssä järjestetään partiotoimintaa viidelle ikäkaudelle, jotka taas jaetaan omiin ryhmiinsä. Nämä ryhmät kokoontuvat viikoittain, järjestävät omia viikonloppuretkiään ja osallistuvat yhdessä muiden kanssa lippukunnan ja partion muihin tapahtumiin, joista suurimpana nousee esille jokavuotinen kesäleiri.

Sudenpennut

Sudenpennut (sudarit/supet) ovat 7-9 -vuotiaita partiolaisia. Ryhmää kutsutaan laumaksi, jota ohjaa akela. Sudenpennut ovat arkajalkoja kunnes he antavat sudenpentulupauksen ja saavat huivin ja lupausmerkit.

Sudenpennun ihanteet:
Kunnioittaa toista ihmistä
Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä

Sudenpentulupaus:
"Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa sudenpennun ihanteita ja olla avuksi toisille."

Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10-12 -vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10-15 hengen joukkue. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.

Seikkailijan ihanteet:
Kunnioittaa toista ihmistä,
Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä,
Olla luotettava

Seikkailijalupaus:
"Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa seikkailijan ihanteita ja olla avuksi toisille."

Tarpojat

Tarpojiksi kutsutaan 12-15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4-12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoajaikäinen vartionjohtaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi. Tarpojien ohjelma on täynnä retkeilyä, erilaisten partiotaitojen opettelemista ja ryhmässä toimimista.

Tarpojan ihanteet:
Kunnioittaa toista ihmistä
Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
Olla luotettava
Rakentaa ystävyyttä yli rajojen

Tarpojalupaus:
"Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa tarpojan ihanteita ja olla avuksi toisille."

Samoajat

Samoajat ovat 15-17 -vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4-12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta. Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänjohtajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.

Samoajan ihanteet:
Kunnioittaa toista ihmistä
Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
Olla luotettava
Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen

Samoajalupaus:
"Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa samoajan ihanteita ja olla avuksi toisille."

Vaeltajat

Vaeltajat, 18-22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 5-7 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa. Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

Vaeltajan ihanteet:
Kunnioittaa toista ihmistä
Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
Olla luotettava
Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
Kehittää itseään ihmisenä
Etsiä elämän totuutta

Vaeltajalupaus:
"Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa vaeltajan ihanteita ja olla avuksi toisille."

Aikuiset

Yli 22 vuotta täyttäneet aikuiset toimivat lippukunnassa erinäisissä tehtävissä. Aikuisille ei ole järjestetty erillistä ohjelmaa, vaan he toimivat johto- ja organisointitehtävissä lippukunnassa. Johtajisto (josta osa myös samoajia ja vaeltajia) organisoi koko lippukunnan toimintaa. Tärkeimpänä toimintaelimenä on kerran kuussa pidettävä johtajaneuvosto, joka on lippukunnan hallituksen ja muun aktiivijohtajiston päätösvaltainen kokous.
Kaikki lippukunnan johtajat pyritään kouluttamaan Uudenmaan Partiopiirin partionjohtajan peruskurssilla viralliseen partionjohtajan pätevyyteen.

Johtajiston ja johtajaneuvoston toimintaa johtaa lippukunnanjohtaja.

Lippukunnan ulkopuoliset aikuiset, yleensä partiolaisten vanhemmat, ovat myös olleet usein mukana toiminnassa. He avustavat leirieillä ja toimivat esimerkiksi kuljettajina ja rastihenkilön apulaisina.

perhepartiotoiminta

Perhepartiotoiminta on periaatteessa suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen
Jokaisella alle kouluikäisellä pitää olla toiminnassa mukana vähintään yksi aikuinen omasta lähipiiristä. Alle kouluikäiset osallistuvat toimintaan aina omaan lähipiiriin kuuluvan aikuisen vastuulla ja valvonnassa. HeSi ottaa kuitenkin aluksi mukaan myös kouluikäisiä lapsia, jotka myöhemmin ohjataan oman ikänsä mukaisiin ikäkausiryhmiin.

Perhepartion tarkoituksena on partioon tutustuttamisen ohella antaa lapsiperheille yhteisiä mukavia hetkiä luonnossa. Perhepartiotoiminta mahdollistaa vanhemmille mukavan yhteisen harrastuksen lapsen kanssa ja mahdollisuuden tavata muita vanhempia säännöllisesti. Perhepartion tarkoituksena on myös tarjota entisille partiolaisille mahdollisuus palata takaisin partiotoimintaan jo ennen kuin heidän omat lapsensa aloittavat oman partiopolkunsa sudenpentuina seitsemän vuoden iässä. Perhepartio tarjoaa myös partiosta kiinnostuneille lapsiperheille paikan, jossa partioon voivat tutustua sekä lapset että aikuiset. Perhepartion myötä aikuiset pääsevät mukaan ja pysyvät tiiviimmin mukana lippukunnan toiminnassa.

Jäsenyys ja vakuutukset
Kaikilla perhepartioon osallistujilla tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettuna
4-6-vuotiaat maksavat III-luokan jäsenmaksun.
7-vuotiaita ja sitä vanhempia koskevat normaalit partion jäsenmaksut
0-3-vuotiaat eivät maksa jäsenmaksua. Heillä on partiovakuutus voimassa vanhemman ollessa partion jäsen ja maksanut jäsenmaksun. Heillä ei ole muut jäsenetuudet voimassa.
Jäsenmaksuun voi anoa vapautusta taloudellisin, terveydellisin tai sosiaalisin perustein
Partiovakuutus on voimassa jäsenillä.
Evp-vakuutus koskee vain partioon tutustujia, ei säännöllisessä toiminnassa mukana olevia.

Perhepartio tarjoaa esimakua siitä, mitä yli 7-vuotiaat ja aikuiset voivat partiossa tehdä.
Perhepartiossa tutustutaan toisiinsa, muihin partiolaisiin, partiolaisten perinteisiin, arvoihin ja tavoitteisiin leppoisassa tahdissa, ilman pakkotahtisuutta.
Perhepartiossa tehdään retkiä, leikkejä, askartelua sekä puuhaa lapsille ja aikuisille.
Perhepartio on partiohauskaa sisällä ja ulkona, lähellä ja kaukana koko perheellä.
Perhepartiolaisilla on mahdollisuus osallistua lippukunnan järjestämiin tilaisuuksiin, leireille, tapahtumiin ja tempauksiin.
Perhepartiossa ei haluta viedä sudenpentuikäkauden uutuudenviehätystä ja partio-ohjelman mukaiset aktiviteetit ja kokemukset säästetään sudari-ikään. Partiomaisuus kuitenkin muistetaan ja partioperinteitä ylläpidetään.